Privacy Statement

Ontslaghulp Voor Werkgevers, gevestigd aan Schoolstraat 23, 3451 AA Vleuten is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website: www.ontslaghulpvoorwerkgevers.nl
Telefoonnummer: 085-0645946
E-mail: team@ontslaghulpvoorwerkgevers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ontslaghulp Voor Werkgevers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
▪ Voor- en achternaam;
▪ Telefoonnummer;
▪ E-mailadres;
▪ Adres
▪ Loonstroken
▪ Arbeidsovereenkomst

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@ontslaghulpvoorwerkgevers.nl dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Ontslaghulp Voor Werkgevers verwerkt uw persoonsgegevens op basis van toestemming, uitvoering van overeenkomst, wettelijke verplichting en gerechtvaardigd belang. De verwerking van deze gegevens dient de volgende doelen:
▪ Verzenden van een nieuwsbrief;
▪ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
▪ Het versturen van een factuur;
▪ U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
▪ Ontslaghulp Voor Werkgevers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ontslaghulp Voor Werkgevers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ontslaghulp Voor Werkgevers verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ontslaghulp Voor Werkgevers blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ontslaghulp Voor Werkgevers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar team@ontlsaghulpvoorwerkgevers.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Ontslaghulp Voor Werkgevers wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de- autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens bewaren en beveiligen

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Ontslaghulp Voor Werkgevers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of © Ontslaghulp Voor Werkgevers Alle rechten voorbehouden. Reproductie geheel of in delen is verboden zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via team@ontlsaghulpvoorwerkgevers.nl Actualiteit Technologische ontwikkelingen, wetgeving of gewijzigde bedrijfsprocessen noodzaken Ontslaghulp Voor Werkgevers met enige regelmaat deze Privacy statement aan te passen. U kunt aan de datum bovenaan deze Privacy statement zien wanneer het voor het laatst is aangepast. Ontslaghulp Voor Werkgevers kan deze privacy statement eenzijdig wijzigen. We adviseren u daarom om deze privacy statement regelmatig op wijzigingen te controleren. Laatste update 13-10-2022

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.