Algemene voorwaarden

Ontslaghulp voor Werkgevers

Laatste update: 1 januari 2023

Contactgegevens

Ontslaghulp voor Werkgevers
Willianne Winkel
Schoolstraat 23
3451 AA Vleuten

Linda Zwanenburg
De Uitvang 52
5571 JS Bergeijk

Website: www.ontslaghulpvoorwerkgevers.nl/
Email: team@ontslaghulpvoorwerkgevers.nl
Telefoon: 085-0645946

KvK-nummer: 864582742
Btw-nummer: NL864582742B01

Artikel 1. Waar deze voorwaarden op van toepassing zijn

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • Ieder aanbod;
 • Iedere offerte;
 • Iedere overeenkomst; en
 • Je bestelling in de webshop.

2. Soms zijn er specifieke algemene voorwaarden van toepassing op een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Mochten er tegenstrijdigheden zitten in de bepalingen, dan is de bepaling die voor jou het meest gunstig is van toepassing.

3. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende en vervolgopdrachten.

4. Mocht je als zakelijke klant zelf (inkoop)voorwaarden hanteren, dan zijn deze bij voorbaat uitdrukkelijk van de hand gewezen door Ontslaghulp voor Werkgevers.

5. Je verklaart dat je kennis hebt genomen van de algemene voorwaarden en dat je met deze voorwaarden akkoord gaat:

 • Door akkoord te geven op een offerte of overeenkomst; of
 • Door dit aan te geven bij je bestelling in de webshop.

6. De tekst van deze algemene voorwaarden kun je (elektronisch) inzien, voordat je de overeenkomst met de Ontslaghulp voor Werkgevers aangaat of een bestelling plaatst via de webshop.

7. Je kunt deze voorwaarden dan op een eenvoudige manier opslaan op bijvoorbeeld de harde schijf van je pc of op een USB-stick (of een andere duurzame gegevensdrager).

8. Mocht het zo zijn dat de voorwaarden niet zijn in te zien of te raadplegen voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, dan vind je de algemene voorwaarden ook gewoon op de website via https://www.ontslaghulpvoorwerkgevers.nl Of je stuurt de Ontslaghulp voor Werkgevers een mailtje via team@ontslaghulpvoorwerkgevers.nl

9. Als je één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden onduidelijk vindt, dan zal de uitleg hiervan moeten plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze voorwaarden. Met andere woorden; Wat hebben wij bedoeld met elkaar te regelen?

10.Een rechter kan een of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig verklaren1 of vernietigen. Of de bepalingen worden vanzelf nietig. In al deze situaties blijven de overgebleven bepalingen volledig van toepassing.

11.Is er een situatie als in lid 7 van toepassing? Dan treden we samen in overleg om nieuwe bepalingen af te spreken die nietige of vernietigde bepalingen vervangen. We houden daarbij beiden in ons achterhoofd dat de strekking van de oorspronkelijke bepalingen leidend zijn.

Artikel 2. Hoe de overeenkomst tot stand komt

1. De overeenkomst komt tot stand doordat je schriftelijk het aanbod, inclusief de algemene voorwaarden, hebt aanvaard.

2. Tot de datum van totstandkoming van de overeenkomst, kun je geen rechten ontlenen aan door Ontslaghulp voor Werkgevers gedane uitingen, gevoerde gesprekken, gedane uitlatingen, toezeggingen et cetera, alles in de meest ruime zin van het woord.

3. Het aanbod van de opdracht geeft zo duidelijk mogelijk weer:

 • Wat de omvang en inhoud van de opdracht betreft,
 • Wat de duur ervan is; en
 • Wat de gevraagde vergoeding is.

4. Het kan natuurlijk voorkomen dat een aanbod of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Ontslaghulp voor Werkgevers kun je hier niet aan houden.

5. Alle aanbiedingen en prijsopgaven door Ontslaghulp voor Werkgevers zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn van aanvaarding is gesteld.

6. Ontslaghulp voor Werkgevers kan altijd prijswijzigingen doorvoeren.

7. De in het aanbod vermelde prijzen zijn exclusief Btw. Als je het aanbod wilt aanvaarden, maar op onderdelen een tegenaanbod doet, dan is Ontslaghulp voor Werkgevers niet aan het aanbod gebonden. De overeenkomst komt dan niet tot stand.

1 De bepaling heeft dan nooit bestaan.

8. Gestelde tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

9. Een aanbod of offerte wordt altijd gebaseerd op de door jouw verstrekte informatie. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid hiervan. Je bent dan ook verplicht alle relevante informatie te geven die van belang is voor het aanbod. Ontslaghulp voor Werkgevers kan een aanbod herroepen als zij een aanbod heeft gebaseerd op onjuiste en/of onvolledige informatie.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Ontslaghulp voor Werkgevers zal zich inspannen de overeenkomst:

 • Naar beste inzicht en vermogen; en
 • Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren; en
 • Ontslaghulp voor Werkgevers kan niet het bereiken van het beoogde resultaat garanderen.
  (inspanningsverplichting).

2. Je bent verantwoordelijk en verplicht om tijdig en volledig alle feiten en informatie aan te leveren, die noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren. Dit gebeurt zowel op eigen initiatief als op verzoek van Ontslaghulp voor Werkgevers. Je staat zelf in voor de juistheid van de informatie.

3. Ontslaghulp voor Werkgevers werkt over het algemeen met pakketprijzen. Mochten de uren niet toereikend blijken, dan wordt het meerwerk separaat in rekening gebracht en dit wordt vooraf met je gecommuniceerd.

4. De looptijd van de overeenkomst kan enorm verschillen, omdat dit afhankelijk is van de onderhandelingen. De looptijd en duur is dan ook gebaseerd op een schatting en is altijd indicatief.

5. Overschrijding van termijnen geeft je geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 4. Inschakeling van derden

1. Ontslaghulp voor Werkgevers kan bepaalde werkzaamheden laten verrichten door derden. Zeker als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Denk aan bijvoorbeeld freelancers, specialisten, experts, trainers en adviseurs.

De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW 2 wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. Als er derden worden ingezet welke van invloed zijn voor de uitvoering van de opdracht, dan zal Ontslaghulp voor Werkgevers dit zo nodig aan je communiceren.

Artikel 5. Prijzen en betaling

1. De betaalverplichting ontstaat zodra er sprake is van een overeenkomst.

2. Je dient 50% vooraf aan te betalen en de overige 50% wordt later in rekening gebracht.

3. De betaaltermijn van de factuur is uiterlijk 30 dagen.

4. Je betaalt digitaal per bankoverschrijving.

5. Alle prijzen van Ontslaghulp voor Werkgevers zijn in euro en exclusief btw.

6. Producten die je in de webshop koopt, betaal je vooraf of je maakt gebruik van de optie achteraf betalen indien deze optie wordt aangeboden.

7. Het kan voorkomen dat er druk- en zetfouten zijn gemaakt bij de prijzen in de webshop. Voor de gevolgen van (kennelijke) druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is de Ontslaghulp voor Werkgevers niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

8. De eventuele kosten die Ontslaghulp voor Werkgevers voor de uitvoering van de opdracht maakt, zoals materiaal, reis- en verblijfkosten, drukwerkkosten kosten voor prints, kopieën en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., worden apart gefactureerd indien van toepassing.

2 Artikel 7:404 BW: Indien de opdracht is verleend met het oog op een persoon die met de opdrachtnemer of in zijn dienst een beroep of een bedrijf uitoefent, is die persoon gehouden de werkzaamheden, nodig voor de uitvoering van de opdracht, zelf te verrichten, behoudens voor zover uit de opdracht voortvloeit dat hij deze onder zijn verantwoordelijkheid door anderen mag laten uitvoeren; alles onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

Artikel 7:407 lid 2 BW: Indien twee of meer personen tezamen een opdracht hebben ontvangen, is ieder van hen voor het geheel aansprakelijk ter zake van een tekortkoming in de nakoming, tenzij de tekortkoming niet aan hem kan worden toegerekend.

Artikel 7:409 BW: Indien de opdracht met het oog op een bepaalde persoon is verleend, eindigt zij door zijn dood. Alsdan zijn diens erfgenamen, indien zij kennis dragen van de erfopvolging en van de opdracht, verplicht al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen. Een overeenkomstige verplichting rust op degenen in wier dienst of met wie de opdrachtnemer een beroep of bedrijf uitoefende.

9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur dien je binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk te melden aan Ontslaghulp voor Werkgevers.

10.Eventuele bezwaren tegen (de hoogte van) een factuur, schorten de betalingsverplichting van de factuur niet op.

11.Als je niet tijdig betaalt, ben je van rechtswege in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. Zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dat moment zal Ontslaghulp voor Werkgevers aanspraak maken op:

 • de wettelijke rente vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening; en
 • de buitengerechtelijke kosten conform “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten” (zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW).

12.Eventuele andere bijkomende kosten, zoals gerechtelijke incasso- en executiekosten, zullen eveneens op je worden verhaald.

13.Mocht er uiteindelijk geen overeenstemming bereikt worden in een onderhandeling vaststellingsovereenkomst om welke reden dan ook, dan ben je te allen tijde nog steeds verplicht de overeengekomen prijs te betalen omdat alle werkzaamheden en tijd wel verricht zijn.

Artikel 6. Intellectueel Eigendom

1. Ontslaghulp voor Werkgevers besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van haar adviezen, reglementen, HR templates, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest. Je krijgt hiervoor het recht van gebruik.

2. Verder mag je enkel door of namens Ontslaghulp voor Werkgevers geproduceerde adviezen, reglementen, HR templates, opdrachten of andere voortbrengselen van de geest (al dan niet met inschakeling van derden) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren, als je hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming hebt van Ontslaghulp voor Werkgevers.

3. Houd je je niet aan de afspraken in dit artikel, dan zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 10.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 2.500,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt.

4. Naast hetgeen in lid 3 is geregeld, heeft Ontslaghulp voor Werkgevers ook het recht om (volledige) schadevergoeding van je te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van Ontslaghulp voor Werkgevers.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. Alvorens je tot een claim overgaat, ga je met Ontslaghulp voor Werkgevers in overleg om tot een oplossing te komen.

2. Behalve in geval van:

 • Opzet,
 • Grove schuld, of
 • Bewuste roekeloosheid,

is de aansprakelijkheid van Ontslaghulp voor Werkgevers tot schadevergoeding beperkt. De beperking geldt alleen tot dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

3. De aansprakelijkheid geldt enkel voor aantoonbare, toerekenbare en directe schade.

4. Ontslaghulp voor Werkgevers kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor mondeling gedane adviezen of uitspraken, die niet op schrift zijn gesteld.

5. Aansprakelijkheid van Ontslaghulp voor Werkgevers is uitgesloten voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie.

6. De aansprakelijkheid is beperkt tot dat deel dat de verzekering van Ontslaghulp voor Werkgevers uitkeert.

7. Mocht de verzekeraar onverhoopt niet tot uitkering overgaan, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

8. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan zes maanden, geldt de beperking van de aansprakelijkheid tot de factuurwaarde van de opdracht van maximaal zes maanden.

9. Ontslaghulp voor Werkgevers kan niet aansprakelijk worden gehouden:

 • Als je onjuiste of onvolledige informatie hebt verstrekt;
 • Door jouw handelen of nalaten;
 • Als je zelf bent afgeweken van adviezen, aangedragen perspectieven, je niet hebt gehouden aan gestelde voorwaarden of eisen, in de meest brede zin van het woord;
 • Tekortkomingen van derden.

10. Je aanspraak tot schadevergoeding kan alleen als je dit binnen één jaar na ontdekking daarvan bij de bevoegde rechter hebt voorgelegd.

11. Artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek blijft van toepassing, wat inhoudt dat je binnen bekwame tijd nadat je het gebrek hebt ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Ontslaghulp voor Werkgevers terzake hebt geprotesteerd.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

1. Zowel jij als Ontslaghulp voor Werkgevers hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden, waarmee alle verschuldigde bedragen direct opeisbaar worden, wanneer ten aanzien van de andere partij;

 • Een verzoek tot faillissement;
 • (Voorlopige) surseance/uitstel van betaling;
 • Of schuldsanering; wordt ingediend, zonder enige verplichting aan de kant van Ontslaghulp voor Werkgevers tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

2. Ontslaghulp voor Werkgevers heeft bovendien het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:

 • Je bedrijf is stilgelegd of geliquideerd,
 • Er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van jouw vermogen
  ofwel
 • Je het bedrijf aan derden overdraagt.

Dit geldt onverminderd de aan Ontslaghulp voor Werkgevers verder toekomende rechten.

3. Naast de gevallen in lid 1 en lid 2 genoemd, kun jij de opdracht tussentijds niet annuleren.

4. Ben je deelnemer van een training (of workshops, masterclass, event, webinar), zulks in de meest brede zin van het woord, dan gelden de volgende specifieke annuleringsvoorwaarden: Dit is niet restitueerbaar. Wel is het mogelijk dat je iemand anders in de plaats laat komen.

5. Wanneer je (of je vervanger) op de dag van de training zonder afmelding niet aanwezig bent, wordt dit beschouwd als annulering. Het is dan niet meer mogelijk om deel te nemen op een andere datum of een andere training te bezoeken.

6. Annuleren in andere omstandigheden (of bij andere dienstverlening) dan hierboven vermeld, is niet mogelijk.

7. Voor het zonder reden verzetten van afspraken of het vergeten van afspraken heeft Ontslaghulp voor Werkgevers het recht om extra kosten in rekening te brengen, zoals kosten voor geboekte ruimten, reis- en verblijfkosten, annuleringskosten et cetera.

8. Ontslaghulp voor Werkgevers heeft het recht een afspraak te annuleren dan wel te verzetten, omdat er niet naar behoren uitvoering kan worden gegeven aan de overeenkomst dan wel er sprake is van overmacht. Denk hierbij expliciet aan ziekte, arbeidsongeschiktheid, sterfgevallen binnen de familie- en vriendenkring.

9. Bij individuele of losse afspraken die je binnen 48 uur wilt annuleren of verzetten, heeft Ontslaghulp voor Werkgevers het recht om annuleringskosten door te berekenen.

10.Is Ontslaghulp voor Werkgevers toerekenbaar tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst, dan leidt dat niet tot restitutie van de overeengekomen prijs en/of vergoeding van schade, maar zal Ontslaghulp voor Werkgevers zich naar redelijkheid inspannen om alsnog deugdelijk na te komen. Ontslaghulp voor Werkgevers zal daarvoor geen kosten in rekening brengen.

11.Annulering is een feit als Ontslaghulp voor Werkgevers de ontvangst van annulering bevestigd heeft. Als moment van annuleren geldt: datum poststempel bij annulering per post of de datum en het tijdstip van ontvangen van de bevestigingsmail.

Artikel 9. Overmacht

1. In een overmachtssituatie kun je Ontslaghulp voor Werkgevers niet houden tot het nakomen van enige verplichting. Dit geldt voor alle situaties, waardoor Ontslaghulp voor Werkgevers gehinderd is om na te komen als gevolg van:

 • een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en
 • ook niet krachtens de wet,
 • een rechtshandeling of
 • in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

2. Ontslaghulp voor Werkgevers kan zolang de overmacht duurt haar verplichtingen tegenover jou uitstellen.

3. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan kunnen zowel jij als de Ontslaghulp voor Werkgevers de overeenkomst ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van schade van beide partijen.

4. Door deze overmachtssituatie zal Ontslaghulp voor Werkgevers zich inspannen om je desgewenst te voorzien van een alternatieve oplossing.

Artikel 10. Geheimhouding en privacy

1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de uitvoering van de opdracht.

2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door jou of Ontslaghulp voor Werkgevers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

3. De geheimhoudingsverplichting geldt niet als:

 • Ontslaghulp voor Werkgevers verplicht is tot openbaarmaking op grond van de wet of een bindende uitspraak van de rechter of overheidsorgaan;
 • De informatie algemeen bekend wordt;
 • Ontslaghulp voor Werkgevers optreedt voor zichzelf in een juridische procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

4. Persoonsgegevens die Ontslaghulp voor Werkgevers bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel en grondslag. Ontslaghulp voor Werkgevers houdt zich daarbij zoveel mogelijk aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

5. Lees meer over het verwerken van jouw persoonsgegevens door Ontslaghulp voor Werkgevers in de privacyverklaring via https://www.ontslaghulpvoorwerkgevers.nl/privacy-policy/

Artikel 11. Wijzigingsbeding en vindbaarheid

1. Ontslaghulp voor Werkgevers heeft altijd het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Eventuele wijzigingen van deze voorwaarden zijn dan ook steeds van toepassing.

3. De meest actuele versie van de voorwaarden kun je vinden op de website van Ontslaghulp voor Werkgevers, via https://www.ontslaghulpvoorwerkgevers.nl/algemene-voorwaarden/

Artikel 12. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Van een geschil is sprake als jij of Ontslaghulp voor Werkgevers dat stelt.

2. Ontslaghulp voor Werkgevers gaat ervan uit dat het nooit tot een geschil komt, maar mocht dit toch gebeuren dan zullen partijen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg op te lossen. Als dit niet lukt dan kunnen zowel jij als Ontslaghulp voor Werkgevers een beroep doen op de rechter.

3. De rechtbank in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ontslaghulp voor Werkgevers is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Dit is anders als de wet dwingend een andere rechter voorschrijft.

4. Ontslaghulp voor Werkgevers heeft de vrijheid om een geschil aan een andere rechter voor te leggen.

5. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook in het geval je een buitenlandse opdrachtgever bent.

Definities

Ontslaghulp voor Werkgevers staat voor simpele en duidelijke voorwaarden, maar we komen soms niet onder bepaalde (juridische) begrippen uit. Daarom worden deze hieronder voor je toegelicht:

 • Activiteiten: alle events, unieke content en overige activiteiten, waarvan de Ontslaghulp voor Werkgevers op haar website aangeeft dat deze onderdeel uitmaken van de overeenkomst.
 • Dag: kalenderdag;
 • Duurzame gegevensdrager: elk middel dat jou in staat stelt om informatie die aan jou persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Denk aan e-mail, de harde schijf van je pc of een USB-stick;
 • Opdrachtgever:
 • De natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (ook wel particulier of consument genoemd) dan wel
 • De natuurlijke persoon die wel handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf evenals privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen (ook wel bedrijf of zakelijke klant genoemd);
 • Overmacht: naast wat er in de wet en jurisprudentie wordt verstaan onder overmacht, wordt hieronder verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ontslaghulp voor Werkgevers geen invloed kan uitoefenen. En waardoor Ontslaghulp voor Werkgevers niet of niet-tijdig in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt mede (en dus niet uitsluitend) verstaan:
  • mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme;
  • een dag of dagen van nationale rouw;
  • contingentering- of andere overheidsmaatregelen;
  • overheidsbesluiten;
  • werkstaking;
  • natuurrampen;
  • ziekte of (kortdurende) arbeidsongeschiktheid van Ontslaghulp voor Werkgevers;
  • sterfgevallen binnen de familie- of vriendenkring;
  • epidemieën of pandemieën;
  • computerstoringen;
  • vertraagde leveringen van derden of andere overmachtsituaties bij derden;
 • Schriftelijk: waar in deze voorwaarden wordt gesproken van schriftelijk wordt ook bedoeld elektronische of geautomatiseerde communicatie.

Download de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden rustig doorlezen?

Download hier de meest actuele Algemene Voorwaarden van Ontslaghulp voor Werkgevers

Gelukt! Je ontvangt het e-book binnen een aantal minuten in je inbox.